A Garantía Xuvenil é unha iniciativa europea cuxo obxectivo es garantir que os mozos e mozas menores de 29 anos poidan recibir unha oferta de emprego, de educación continua ou un período de prácticas tras acabar a educación formal ou quedar desempregados.

A Garantía Xuvenil en España presentará un enfoque integral, preventivo e de atención temperá para contribuír a facilitar a mellora da empregabilidade e a inserción no mercado de traballo dos mozos e mozas.

 

En liña co que marca a Comisión Europea, son os mozos e mozas menores de 29 anos que nin estudan, nin traballan, nin reciben formación xa que constitúen un dous grupos de poboación con máis dificultades de acceso ao emprego neste momento.

Trátase, polo tanto, un grupo de poboación moi heteroxéneo que inclúe tanto a mozos e mozas con escasa formación como a mozos e mozas altamente cualificados.

Para ser beneficiario da Garantía Xuvenil débense cumprir os requisitos establecidos e acceder ao Ficheiro do Sistema de Garantía Juvenil para inscribirse.

Acceso con DNI electrónico o certificado

A forma máis sinxelo e rápida de acceder ao ficheiro es a través de DNI electrónico, certificado electrónico recoñecido ou outros medios que se establezan normativamente e que se habilitarán para o seu emprego por parte das persoas usuarias.

Información para obtelo

Tamén as Cámaras de Comercio emiten o certificado dixital. Para solicitalo a través delas busca a túa Cámara máis próxima aquí

Acceso de forma asistida

No caso de que non se dispoña de DNI electrónico ou Certificado Digital a solicitude de inscrición se pode realizar coa axuda de personal especializado en calquera oficina das Cámaras de Comercio unicamente presentando o DNI. Nestas oficinas proporcionarase ao interesado de forma gratuíta un Certificado Dixital, que poderá utilizar tamén para futuras xestións, e poderase formalizar a solicitude de inscrición co apoio de personal cualificado. Pincha aquí e atopa a túa Cámara de Comercio máis cercana

Acceso con usuario e contrasinal

Os mozos e mozas interesados en iniciar a inscrición telemática que non dispoñan de identificación electrónica poderán solicitar so seu usuario e contrasinal enchendo o formulario adxunto e entregándoo en calquera das oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

Despois de entregar o impreso, o interesado recibirá por correo electrónico a comunicación do seu código de activación que deberá introducir no enlace Activar usuario situado na páxina de acceso ao Sistema para obter o seu contrasinal.

Outras formas de acceso

A inscrición débese realizar por vía telemática en todos os casos coa excepción daquelas persoas que se atopen en risco de exclusión social que conten co certificado que o acredite e/ou discapacidade recoñecida.

Estas persoas poderanse inscribir mediante a presentación do formulario adxunto nas oficinas de rexistro da Administración Xeral do Estado e das comunidades autónomas e das Entidades establecidas no artigo 38.4 da Lei 30/1992.

 • Ter nacionalidade española ou ser cidadáns da Unión ou dos Estados parte do Acordo Económico Europeo ou Suíza que se atopen en España en exercicio da libre circulación e residencia. Tamén poderán inscribirse os estranxeiros titulares dunha autorización para residir en territorio español que habilite para traballar.
 • Estar empadroado en calquera localidade do territorio nacional español.
 • Ter máis de 16 anos e menos de 30 anos, no momento de solicitar a inscrición no Ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
 • No ter traballado nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Non ter recibido accións educativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 90 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • No ter recibido accións formativas que impliquen máis de 40 horas mensuais nos 30 días naturais anteriores á data de presentación da solicitude.
 • Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións que se desenvolven no marco da Garantía Xuvenil.
 •  

Unha vez que o interesado se dea de alta no sistema poderá recibir ofertas do catálogo das actuacións que va a poner en marcha da Xunta de Galicia en aplicación do Plan de Implantación de la Garantía Juvenil e/ou na Estratexia de Emprendimento e Emprego Xoven.

As medidas previstas vertébranse en torno a catro eixes principais de actuación:

 • Mellora da intermediación

 • Mellora da empregabilidade

 • Estímulos á contratación

 • Fomento do emprendemento.

Ver medidas de Galicia

O Consello Europeo indicou que os Estados membros que tiveran acceso aos fondos da Iniciativa de Empleo Xoven deberían presentar un Plan Nacional de Implantación da Garantía Xuvenil. Cumprindo con dita indicación España envío o documento aos servizos da Comisión Europea o 19 de decembro de 2013.

Trátase dun documento que inclúe cal va ser o procedemento e como se vai instrumentalizar o Sistema de Garantía Xuvenil en España.

A través dun sistema informático de información e xestión, así como unha base de datos única e compartida que permita identificar á poboación coa que se pretende actuar.

Só desta forma se pode garantir o cumprimento da Garantía en todo o territorio en igualdade de condicións e garantirase que o gasto realizado cumpre as condicións de reembolso, incluídas as de seguimento e avaliación de resultados, no marco da xestión do Fondo Social Europeo.

Un papel determinante posto que se trata dun sistema cuxo éxito dependerá da boa coordinación entre as distintas administracións.

 

De feito, os mozos a mozas beneficiarios da Garantía Xuvenil poderán recibir as ofertas que inclúe o catálogo de actuacións que se recollen no Plan de Implantación dea Garantía Xuvenil e/ou na Estratexia de Emprendemento e Emplego Xoven a través da súa Comunidade Autónoma, a Administración Xeral do Estado, as entidades que colaboran na xestión do Fondo Social Europeo o ou das empresas que desexen aplicarse algún dos incentivos previstos na normativa vixente para a contratación de xóvenes.

 

Por esa razón, creouse un grupo de traballo estable entre a Administración Xeral do Estado e as comunidades autónomas para a coordinación da implantación do sistema de Garantía Xuvenil.